Znak SR Logo UKSUP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
pobočka Zvolen

ÚKSÚP

Charakteristika


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len ÚKSÚP) je štátnou rozpočtovou organizáciou priamo riadenou Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Základnou úlohou ústavu je výkon štátnej odbornej kontroly a skúšobníctva v podmienkach rezortu poľnohospodárstva ako aj štátny odborný dozor nad kvalitou vstupov do poľnohospodárstva (agrochemikálie, osivá, krmivá a pod).

Činnosť ÚKSÚP v rastlinnej a živočíšnej výrobe je tematicky orientovaná na pôdu, odrody poľnohospodárskych plodín, osivá a sadivá, výživu a ochranu rastlín, vnútornú a vonkajšiu karanténu, krmivá, výživu zvierat ako aj poľnohospodárske potreby, priemyselné hnojivá, pesticídy a krmivá.

Pracoviská ústavu okrem uvedených hlavných úloh kontrolno-skúšobnej činnosti plnia aj dôležité poslanie v oblasti tvorby a inovácie legislatívnych noriem v odbore svojej činnosti, vývoja a overovania nových metodík a metodologických postupov.

Dôležitou oblasťou je aj rozsiahla publikačná, prednášková činnosť špecialistov ústavu, expertízne stanoviská a odborné poradenstvo. Ústav má mnohostranné odborné kontakty so zahraničnými partnermi a inštitúciami v oblasti skúšobníctva a kontroly.

Predložený syntetický prehľad o vzniku, činnosti a pôsobnosti ústavu dokumentuje, že ústav má bohatú históriu, svojou skladbou odbornej činnosti je širokospektrálnym pracoviskom porovnateľným s európskym štandardom.Činnosť

 1. Zákon č. 271/2005 Z. z. o krmivách - podľa §9 ústav:
  • vypracúva národný plán kontroly a pohotovostný plán
  • vykonáva úradnú kontrolu
  • schvaľuje a registruje krmivárske podniky
  • vedie register
  • vydáva
   • osvedčenie o registrácii a zapisuje do registra krmivársky podnik
   • osvedčenie o odbornej spôsobilosti
   • potvrdenie, že krmivo spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom a záväznými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a krmivársky podnik je zapísaný v registri
  • vyhotovuje posudok o posúdení vzoriek odobraných v rámci úradnej kontroly
  • vyčiarkuje krmivársky podnik z registra


 2. Zákon č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh
  • podľa § 4 ústav:
   • vykonáva odrodové skúšky na účely registrácie odrôd pestovaných rastlín a na účely predĺženia registrácie odrôd pestovaných rastlín,
   • zostavuje prehľad registrovaných odrôd s uvedením ich hospodárskych vlastností,
   • rozhoduje o registrácii, predĺžení registrácie a o zrušení registrácie odrôd pestovaných rastlín,
   • vedie Štátnu odrodovú knihu a zostavuje Listinu registrovaných odrôd,
   • rozhoduje o zápise udržiavateľov odrôd do Štátnej odrodovej knihy,
   • vydáva osvedčenia o šľachtení nových odrôd pestovaných rastlín a osvedčenia o udržiavacom šľachtení odrôd pestovaných rastlín,
   • vydáva metodiky odrodových skúšok a metodické pokyny na vykonávanie odrodových skúšok a metodické pokyny na prihlasovanie a uznávanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín,
   • vedie evidenciu dodávateľov a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľov,
   • poveruje odborne spôsobilé fyzické osoby - podnikateľov alebo právnické osoby vykonaním poľných prehliadok, odberom vzoriek, vykonávaním laboratórneho skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín, vykonáva dohľad nad uvedenými činnosťami a zabezpečuje odbornú prípravu a odborné skúšky na uvedené účely,
   • vykonáva uznávanie množiteľského materiálu odrôd pestovaných rastlín, ktoré sú registrované v Štátnej odrodovej knihe alebo v Spoločnom katalógu odrôd poľných plodín a Spoločnom katalógu odrôd zelenín,
   • vykonáva kontrolu udržiavacieho šľachtenia odrôd pestovaných rastlín a kontrolu množiteľského materiálu pestovaných rastlín v priebehu jeho výroby, spracúvania, balenia a skladovania,
   • ukladá pokuty podľa § 5 a 6 a prijíma iné opatrenia podľa § 7,
   • plní ďalšie úlohy ustanovené nariadením vlády vydaným podľa osobitného predpisu.
  • § 5 - Priesupky
  • § 6 - Iné správne delikty


 3. Zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách
  • podľa § 5 ústav vydáva rozhodnutia o registrácii hnojív.
  • podľa § 7 ústav vydáva rozhodnutia o zrušení registrácie.
  • podľa § 11 odst. 2 písm. c) vypracováva záväzné posudky k zúrodňovacím projektom.
  • podľa § 14 ústav vydáva na základe výsledkov vykonanej kontroly:
   • Posudok o znížení akosti hnojiva.
   • Rozhodnutie o zákaze výroby, uvádzania do obehu, používania alebo zneškodnenie hnojiva.
   • Rozhodnutie o regulačnom opatrení.


 4. Zákon č. 224/98 Z.z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobebiopotravín v znení zákona č. 415/2002 Z.z.
  Ústav:
  • vedie register ekologických subjektov
  • vydáva posudky k výsledkom vykonaných rozborov pôd a rastlín,
  • odsúhlasuje účel využitia pôd pre ekologické pestovanie rastlín
  • vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok držiteľmi registrácie a ÚKSÚP-om poverenými inšpekčnými organizáciami,
  • rozhoduje o zaradení pozemkov do konverzie a určuje obdobie konverzie,
  • osvedčuje pri dovoze a vývoze ekologický pôvod biopotraviny a bioproduktu,
  • poskytuje údaje orgánom Európskej únie,
  • vedie evidenciu pozemkov a ich využívanie na pestovanie rastlín a chov zvierat v systéme ekologického poľnohospodárstva,
  • zostavuje register povolených pesticídov, hnojív a krmív do ekologického poľnohospodárstva,
  • vydáva osvedčenia držiteľom registrácie v systéme ekologického poľnohospodárstva,
  • poveruje inšpekčné organizácie na výkon inšpekcie a certifikácie v systéme ekologického poľnohospodárstva a výrobe biopotravín,
  • ukladá pokutu tomu, kto klamlivo označuje poľnohospodársky produkt alebo potravinu nepochádzajúcu z ekologického poľnohospodárstva označením ekologického poľnohospodárstva :
  Logo ekopoľnohospodárstva

 5. Zákon NR SR č. 193/2005 Z.z., o rastlinolekárskej starostlivosti
  • podľa § 4 ústav vydáva:
   • Rozhodnutia o rastlinolekárskych opatreniach na základe výsledkov fytoinšpektorov.
  • podľa § 10 ústav vydáva:
   • Rozhodnutie o registrácii prípravkov na ochranu rastlín.
  • podľa § 11, odst. 5 ústav vydáva:
   • Rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o registráciu prípravkov.
  • podľa § 25 ústav vydáva:
   • Záväzné posudky alebo osvedčenia na základe vykonaných rozborov.


 6. Zákon č. 332/1996 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v zmysle zákona č.434/2002 ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 332/1996 Z.z.
  • podľa § 19 ústav vydáva:
   • Osvedčenia o zatriedení vína a prideľuje štátnu kontrolnú známku (§ 14).
  • podľa § 25 ústav vykonáva registráciu vinohradov.
  • podľa § 15 prevádzkuje národný archív vín.História pobočky Zvolen

Budova UKSUP Zvolen

Pobočka vo Zvolene je vybudovaná na báze bývalej výskumnej stanice poľnohospodárskej, ktorá bola založená v roku 1921. V roku 1949 - 50 bol na báze poľnohospodárskych výskumných ústavov a staníc vytvorený Slovenský kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave s celoslovenskou pôsobnosťou, s vyhradenou kontrolno - skúšobnou poľnohospodárskou činnosťou. V rámci tohoto ústavu bola pre bývalý Banskobystrický kraj zriadená vo Zvolene príslušná kontrolnoskúšobná stanica. Na tejto boli zriadené tri oddelenia:

 • oddelenie krmív a živočíšnych výrobkov
 • oddelenie agrochémie a výživy rastlín
 • oddelenie osív a sadív

V roku 1960 v rámci štátoprávneho usporiadania bola kontrolno - skúšobná stanica pre bývalý Žilinský kraj v Liptovskom Mikuláši zrušená a vo Zvolene zriadená pobočka ÚKSÚP Praha s pôsobnosťou pre vtedajší Stredoslovenský kraj s vytvorenou organizačnou štruktúrou, platnou aj v súčastnosti.

Týmto bola vo Zvolene vytvorená samostatná organizačná zložka ÚKSÚP podriadená hlavne po stránke metodicko-odbornej ústrediu v Prahe.

V roku 1969 bol v rámci federálneho usporiadania ČSSR vytvorený na Slovensku ÚKSÚP Bratislava s celoslovenskou pôsobnosťou. Vo Zvolene ostala pobočka tohto ústavu pre oblasť stredného Slovenska, pričom sa nezmenila pracovná náplň ani organizačná štruktúra oproti predchádzajúcim rokom.Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra ústavu sa člení na odbory v Bratislave a pobočky vo Zvolene a v Košiciach. Skúšobnú a pokusnícku činnosť ústav vykonáva na 16 skúšobných staniciach. Skúšobné stanice sú rozmiestnené v rôznych pôdnoekologických stanovištiach Slovenska. Fytokontrola rastlinného materiálu pri dovoze a vývoze zabezpečujú fytokontrolóri na pracoviskách fytoinšpekcie.

Pobočky vo Zvolene a Košiciach zabezpečujú komplexný výkon kontrolno-skúšobnej činnosti v rámci určeného územného regiónu. Organizačne riadia činnosť plošných inšpekčných pracovísk a skúšobných staníc v regióne.Kliknite pre zväčšenie

Odbory ÚKSÚP     Skúšobná stanica     Pracovisko fytoinšpekcie


Organizačná štruktúra pobočky Zvolen vyzerá nasledovne:
Riaditeľ pobočky
Zvolen
 
  Osobný úrad
 
   
  Oddelenie agrochémie a výživy rastlín
 
   
  Referát výživy rastlín a ASP
 
  Referát agendy a štatistiky ASP
 
  Inšpektor kontroly pôdy
 
  Referát terénneho prieskumu ASP
 
  Laboratórium ACHL
 
  Ekonomické oddelenie Informatik
   
  Oddelenie krmív a výživy zvierat
 
     
  Inšpekcia krmív
 
  Referát hodnotenia akosti krmív
 
  SL-OAK - skúšobné laboratórium
 
  Biologicko-testačná stanica Vígľaš
 
  Oddelenie ochrany rastlín
 
   
  Fytoinšpekcia
 
  Všeobecná a karanténna diagnostika
 
  Laboratórium rakovinovca
zemiakového a háďatka
zemiakového Vígľaš
 
  Biologické skúšanie pesticídov
 
  Oddelenie osív a sadív
 
   
  Semenárska inšpekcia
 
  Oddelenie odrodového skúšobníctva
   
   
  Skúšobná stanica Beluša
 
  Skúšobná stanica Bodorová
 
  Skúšobná stanica Dolné Plachtince
 
  Skúšobná stanica Vígľaš
 Valid HTML 4.0 Transitional

Powered by PHP5

***   Posledná aktualizácia: 8. August 2016, 16:40   ***       ***