Znak SR Logo UKSUP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
pobočka Zvolen

ÚKSÚP
!!! AKTUÁLNE !!!          Zmena telefónnych čísel na regionálnych pracoviskách od 1.2.2015          !!! AKTUÁLNE !!!
PracoviskoTelefónne čísloPracoviskoTelefónne číslo
Skúšobná stanica Bodorovázrušená pevná linka
nové číslo: 0915 820640
Fytoinšpekcia Prievidzazrušená pevná linka
mobilné číslo: 0918 599921 (Ing. Lukáňová)
Skúšobná stanica Dolné Plachtincezrušená pevná linka
nové číslo: 0918 599902
Fytoinšpekcia Rimavská Sobotazrušená pevná linka
mobilné čísla:
0918 599896 (Ing. Václaviková)
0918 599897 (Ing. Tuček)
Skúšobná stanica Vígľašzrušená pevná linka
nové číslo: 0915 820656
Fytoinšpekcia Veľký Krtíšzrušená pevná linka
mobilné číslo: 0915 825287 (Ing. Čabová)
Fytoinšpekcia Dolný Kubínzrušená pevná linka
mobilné číslo: 0911 599908 (Ing. Volna)
Fytoinšpekcia Žarnovicazrušená pevná linka
mobilné číslo: 0915 820648 (Ing. Luky)
Fytoinšpekcia Liptovský Mikulášzrušená pevná linka
mobilné číslo: 0918 599909 (Ing. Koláriková)
Fytoinšpekcia Žilinazrušená pevná linka
mobilné číslo: 0918 599907 (Ing. Ďurfina)
Fytoinšpekcia Lučeneczrušená pevná linka
mobilné číslo: 0918 599901 (Ing. Štrba)
registrácia vinohradov Rimavská Sobotazrušená pevná linka
mobilné číslo: 0918 599900 (Ing. Bodnár)
Fytoinšpekcia Martinzrušená pevná linka
mobilné číslo: 0918 599910 (Ing. Červeňová)
  

Charakteristika


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len ÚKSÚP) je štátnou rozpočtovou organizáciou priamo riadenou Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Základnou úlohou ústavu je výkon štátnej odbornej kontroly a skúšobníctva v podmienkach rezortu poľnohospodárstva ako aj štátny odborný dozor nad kvalitou vstupov do poľnohospodárstva (agrochemikálie, osivá, krmivá a pod).

Činnosť ÚKSÚP v rastlinnej a živočíšnej výrobe je tematicky orientovaná na pôdu, odrody poľnohospodárskych plodín, osivá a sadivá, výživu a ochranu rastlín, vnútornú a vonkajšiu karanténu, krmivá, výživu zvierat ako aj poľnohospodárske potreby, priemyselné hnojivá, pesticídy a krmivá.

Pracoviská ústavu okrem uvedených hlavných úloh kontrolno-skúšobnej činnosti plnia aj dôležité poslanie v oblasti tvorby a inovácie legislatívnych noriem v odbore svojej činnosti, vývoja a overovania nových metodík a metodologických postupov.

Dôležitou oblasťou je aj rozsiahla publikačná, prednášková činnosť špecialistov ústavu, expertízne stanoviská a odborné poradenstvo. Ústav má mnohostranné odborné kontakty so zahraničnými partnermi a inštitúciami v oblasti skúšobníctva a kontroly.

Predložený syntetický prehľad o vzniku, činnosti a pôsobnosti ústavu dokumentuje, že ústav má bohatú históriu, svojou skladbou odbornej činnosti je širokospektrálnym pracoviskom porovnateľným s európskym štandardom.Činnosť

 1. Hlavná činnosť ÚKSÚP
  • ÚKSÚP zabezpečuje úlohy v oblasti kontroly a skúšobníctva pestovaných rastlín, osív, hnojív, krmív a prípravkov na ochranu rastlín.
  • ÚKSÚP na skúšobných staniciach vykonáva skúšky pre registráciu odrôd, pre autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín a agrotechnické, vegetačné a výživárske skúšky poľnohospodárskych plodín.
  • ÚKSÚP sa podieľa na vzdelávaní vlastných zamestnancov a spolupracujúcich organizácii podľa ich zamerania.
  • ÚKSÚP plní tiež úlohy, ktoré mu ukladá ministerstvo.
  • ÚKSÚP vykonáva znaleckú, posudkovú, poradenskú, vzdelávaciu, informačnú, edičnú a propagačnú činnosť a poskytuje služby vlastníkom a pestovateľom komodít.
  • ÚKSÚP pri plnení úloh spolupracuje s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.
 2. Ďalšie činnosti ÚKSÚP
  • na úseku ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu
   • vykonáva monitoring kontaminácie poľnohospodárskych pôd v Slovenskej republike
   • monitoruje hladiny výskytu rizikových látok poľnohospodárskeho a priemyselného pôvodu v poľnohospodárskych pôdach
   • vedie databázu výsledkov chemických rozborov nežiaducich organických a anorganických pôdnych kontaminantov so zreteľom na komplexnú databázu
  • na úseku odbornej laboratórnej činnosti
   • vykonáva štátnu kontrolu kvality chemických prípravkov na ochranu rastlín v Slovenskej republike
   • kontroluje fyzikálno-chemické vlastnosti prípravkov na ochranu rastlín
   • vykonáva chemické rozbory rastlín, rastlinných produktov a pôd
   • vykonáva skúšanie kvalitatívnych parametrov osív
   • posudzuje analytické metódy stanovovania účinných látok v prípravkoch na ochranu rastlín na účely ich autorizácie na území Slovenskej republiky
   • zostavuje súbory dát z vykonaných rozborov
   • spracúva každoročné hlásenie pre Európsku komisiu o vykonaných chemických rozboroch prípravkov na ochranu rastlín
   • vykonáva chemické, fyzikálne a mikroskopické overovanie krmív v akreditovaných laboratóriách
   • plní úlohy národného referenčného laboratória pre kŕmne doplnkové látky, a tkanivá živočíšneho pôvodu v krmivách
   • vykonáva analytické a senzorické skúšanie vín, muštov výrobkov na báze hrozna v akreditovanom laboratóriu pre účely certifikácie vinárskych produktov pred ich uvádzaním na trh
   • vykonáva certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie vín a vinárskych produktov
  • zostavuje a vedie register skúšaných výrobkov, chmeľníc, ovocných sadov, dovozcov, výrobcov a vývozcov rastlinných komodít, ktoré podliehajú fytosanitárnej kontrole a skúšaniu výrobkov, registre prevádzkovateľov v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby , register oprávnených inšpekčných organizácii pre ekologickú poľnohospodársku výrobu, vedie register dodávateľov množiteľského materiálu pestovaných rastlín a register pestovateľov geneticky modifikovaných rastlín, vedie register krmivárskych podnikov
  • zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách
  • vykonáva publikačnú a prednáškovú činnosť, vypracováva expertízne stanoviská a vykonáva odborné poradenstvo
  • spolupracuje s odbornými organizáciami a inštitúciami s cieľom zvyšovania efektívnosti poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike a skvalitňovania služieb pre poľnohospodársku prax
  • ÚKSÚP pri plnení úloh spolupracuje s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.Hlavné úlohy

 1. ÚKSÚP
  • v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby (Zákon č. 189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe)
   • vykonáva a zabezpečuje povinnosti príslušného orgánu štátnej správy
   • vedie register prevádzkovateľov a inšpekčných organizácií
   • vydáva oprávnenie inšpekčnej organizácii na výkon kontroly v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a vykonáva dozor nad výkonom kontroly
   • registruje prevádzkovateľov a vykonáva zmeny v registri
   • vydáva súhlas na dovoz produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby dovozcovi produktov z ekologickej poľnohospodárskej výroby
   • spolupracuje s príslušnými orgánmi Európskej únie a s príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie a s inšpekčnými organizáciami členských štátov a iných štátov a informuje ich
   • ukladá sankcie za porušenie povinností
   • zostavuje zoznam hnojív, zoznam krmív a zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe
   • vykonáva činnosť, ktorú na ÚKSÚP deleguje Pôdohospodárska platobná agentúra, v oblasti ekologického poľnohospodárstva
   • vykonáva audit a kontrolu na inšpekčných organizáciách poverených na výkon kontroly v ekologickej poľnohospodárskej výrobe
   • vypracováva národný plán úradnej kontroly pre oblasť ekologickej poľnohospodárskej výroby a výročnú správu z úradnej kontroly za predchádzajúci kalendárny rok
  • v oblasti odrodového skúšobníctva (Zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín; Zákon č.597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2007 Z.z.)
   • vykonáva odborný prieskum odrody na účely udelenia šľachtiteľského osvedčenia a vyhotovuje správu o odbornom prieskume odrody
   • vykonáva kontrolu udržiavacieho šľachtenia právne chránenej odrody
   • predkladá návrhy na zrušenie alebo neplatnosť šľachtiteľského osvedčenia
   • navrhuje zmenu názvu odrody, ak názov nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky názvu odrody
   • vykonáva odrodové skúšky na účely registrácie odrôd pestovaných rastlín a na účely predĺženia registrácie odrôd pestovaných rastlín
   • zostavuje prehľad registrovaných odrôd s uvedením ich hospodárskych vlastností
   • rozhoduje o registrácii, predĺžení registrácie a o zrušení registrácie odrôd pestovaných rastlín
   • vedie Štátnu odrodovú knihu a zostavuje Listinu registrovaných odrôd
   • rozhoduje o zápise ďalších udržiavateľov odrôd do Štátnej odrodovej knihy
   • vydáva osvedčenia o šľachtení nových odrôd pestovaných rastlín a osvedčenia o udržiavacom šľachtení odrôd pestovaných rastlín
   • vydáva metodiky odrodových skúšok a metodické pokyny na vykonávanie odrodových skúšok
   • vykonáva kontrolu udržiavacieho šľachtenia odrôd pestovaných rastlín
  • v oblasti osív a sadív (Zákon č.597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2007 Z.z.; Zákon č. 184/2006 Z.z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z.z.)
   • vedie evidenciu dodávateľov a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľov
   • uznáva množiteľský materiál odrôd pestovaných rastlín, ktoré sú registrované v Spoločnom katalógu odrôd poľných plodín a zelenín alebo v Štátnej odrodovej knihe
   • poveruje odborne spôsobilé fyzické osoby - podnikateľov alebo právnické osoby vykonaním poľných prehliadok, odberom vzoriek, vykonávaním laboratórneho skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín, vykonáva dohľad nad uvedenými činnosťami a zabezpečuje odbornú prípravu a odborné skúšky na uvedené účely
   • vykonáva kontrolu množiteľského materiálu v priebehu jeho výroby, spracúvania, balenia a skladovania
   • kontroluje uvádzanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh
   • vydáva metodické pokyny na prihlasovanie a uznávanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín
   • vedie evidenciu pestovateľov a pestovateľských plôch geneticky modifikovaných rastlín
   • určuje postupy a metódy kontroly a monitoringu, inšpekcie pre bezpečné nakladanie s geneticky modifikovanými rastlinami
   • vykonáva inšpekciu a kontrolu pestovateľov a pestovateľských plôch
   • kontroluje výskyt škodcov v porastoch geneticky modifikovaných rastlín
   • vykonáva audit a kontrolu fyzických a právnických osôb, ktorí boli poverení výkonom osobitných úloh súvisiacich s úradnou kontrolou
   • vypracováva plán školení pre inšpektorov a poverené fyzické a právnické osoby
   • vypracováva národný plán úradnej kontroly pre oblasť osív a sadív a výročnú správu z úradnej kontroly za predchádzajúci kalendárny rok
   • vydáva metodické pokyny na výkon kontroly pre poverené fyzické a právnické osoby a pre inšpektorov, ktorí vykonávajú kontrolu
  • v oblasti registrácie pesticídov (Zákon č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)
   • poskytuje údaje, informácie a správy Európskej komisii, Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín, medzinárodným organizáciám, príslušným orgánom členských štátov a tretích krajín a spolupracuje s Centrom pre chemické látky a prípravky a Európskou chemickou agentúrou
   • prijíma žiadosti na hodnotenie účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov alebo základných látok, prípravkov na ochranu rastlín, koordinuje proces ich hodnotenia a vydáva rozhodnutia o
    • autorizácii prípravkov na ochranu rastlín a adjuvantov
    • udelení povolenia na paralelný obchod
    • udelení povolenia na používanie prípravku na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja
    • prebaľovaní prípravkov na ochranu rastlín
   • vypracúva odborné stanoviská a hodnotiace správy pre oblasť identity a fyzikálno-chemických vlastností, analytických metód a biologickej účinnosti
   • spolupracuje s odbornými pracoviskami pri plnení povinností podľa všeobecne záväzného právneho predpisu
   • vedie zoznam autorizovaných a povolených prípravkov na ochranu rastlín a zoznam menej významných použití
   • uchováva informácie a poskytuje informácie o prípravkoch na ochranu rastlín
   • schvaľuje a vydáva metodické pokyny a metodiky o autorizácii a povolení prípravkov na ochranu rastlín, skúšania ich biologickej účinnosti, vydávania certifikátu správnej experimentálnej praxe
   • vykonáva skúšanie biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad správnej experimentálnej praxe
   • vydáva certifikáty o spôsobilosti na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad správnej experimentálnej praxe
   • vypracúva štatistické prehľady uvedenia na trh prípravkov na ochranu rastlín
   • zriaďuje v spolupráci s odbornými pracoviskami Komisiu na hodnotenie a autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín
   • vydáva metodické pokyny
  • v oblasti ochrany rastlín (Zákon č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)
   • registruje výrobcov rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a dovozcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z tretích krajín
   • vydáva rastlinolekárskeho osvedčenia o zdravotnom stave tovaru pre export a re-export mimo územie Európskej Únie
   • vydáva rastlinných pasov
   • vykonáva fytokontroly tovaru pri dovoze, vývoze a opätovnom vývoze tovaru
   • vydáva rozhodnutia pri porušení povinností rastlinolekárskej starostlivosti fyzickými osobami a právnickými osobami
   • zisťuje a vedie evidenciu výskytu škodlivých organizmov
   • vydáva signalizácie ošetrenia rastlín proti škodlivým organizmom
   • zisťuje príčiny poškodenia rastlín, rastlinných produktov, návrhy nariadenia hromadných opatrení proti škodlivým organizmom pre orgány štátnej správy
   • sa podieľa na aproximácii legislatívy EÚ z oblasti zdravia rastlín
   • vykonáva poregistračnú kontrolu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov
   • vypracúva štatistické prehľady predaja a spotreby prípravkov na ochranu rastlín a predkladá ich Štatistickému úradu Slovenskej republiky
   • vydáva rozhodnutia, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, požiadavkách a postupoch na uplatnenie ustanovení o leteckej aplikácii prípravkov na ochranu rastlín a o žiadosti o povolenie leteckej aplikácie
   • vypracováva obsahové zameranie modulov odborného vzdelávania v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh alebo iných prípravkov a ich aplikácii (ďalej len "odborné vzdelávanie")
   • vypracováva jednotné študijné materiály odborného vzdelávania v rozsahu svojej pôsobnosti
   • schvaľuje študijné materiály vypracované odbornými pracoviskami
   • schvaľuje obsah záverečných testov vypracovaných lektormi odborného vzdelávania
   • vedie zoznam držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
   • zabezpečuje a vykonáva lektorskú činnosť pre oblasť odborného vzdelávania v rozsahu svojej pôsobnosti
   • spolupracuje s poverenými vzdelávacími organizáciami zabezpečujúcimi odborné vzdelávanie
   • vypracováva národný plán úradnej kontroly pre oblasť ochrany rastlín a výročnú správu z úradnej kontroly za predchádzajúci kalendárny rok
  • v oblasti diagnostiky (Zákon č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov; Zákon č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2007 Z.z.; Zákon č. 271/2005 Z.z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon); Zákon č. 184/2006 Z.z. v znení zákona č. 78/2008 Z.z.)
   • vykonáva oficiálnu štátnu laboratórnu kontrolu poškodení rastlín a rastlinných produktov chorobami a škodcami v domácej produkcii rastlín a v dovezenom rastlinnom materiáli
   • v monitorovacom programe v rámci EPPO noriem pri dovoze z krajín EPPO, tretích krajín a monitorovaním územia SR vykonáva kontrolu škodlivých organizmov, ktoré sa na území SR nevyskytujú alebo ak sa vyskytujú len v určitej ohraničenej oblasti
   • vykonáva skúšobnú a kontrolnú činnosť v oblasti fenotypového a genotypového popisu odrôd rastlín, odrodovej pravosti, homogenity a stability osív a detekcie ich produktov
   • vykonáva kontrolu odrôd a osív na prítomnosť geneticky modifikovaných organizmov
  • v oblasti pôdy a výživy rastlín (Zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách v znení neskorších predpisov)
   • vykonáva agrochemické skúšanie pôd a certifikáciu hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok
   • vydáva certifikáty hnojív
   • vydáva rozhodnutia o zrušení certifikátov
   • vydáva rozhodnutie o povolení používania sekundárnych zdrojov živín
   • vydáva na základe výsledkov vykonanej kontroly
    • posudok o znížení kvality hnojiva
    • rozhodnutie o zákaze výroby, uvádzania do obehu, používania alebo zneškodňovania hnojiva
    • rozhodnutie o regulačnom opatrení
  • v oblasti krmív a výživy zvierat (Zákon č. 271/2005 Z.z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon))
   • vypracúva národný plán kontroly a pohotovostný plán
   • vykonáva úradnú kontrolu na všetkých stupňoch výroby, spracúvania, uvádzania krmiva na trh a jeho používania
   • spolupracuje s orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti a ÚKSÚP štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v oblasti krmív a v oblasti medikovaných krmív
   • schvaľuje a registruje krmivárske podniky
   • vedie register krmivárskych podnikov
   • uverejňuje najmenej raz ročne zmeny v registri a najmenej raz za päť rokov celý register vo Vestníku MPRV SR; tieto údaje oznamuje aj ostatným členským štátom Európskej únie a komisii
   • zapisuje do registra krmivársky podnik a vydáva osvedčenie o registrácii
   • vyčiarkuje krmivársky podnik z registra
   • vyhotovuje posudok o posúdení vzoriek odobraných v rámci úradnej kontroly
   • prijíma osobitné opatrenia
   • vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosť krmivárskeho podniku
   • kontroluje dodržiavanie podmienok a zásad označovania geneticky modifikovaných krmív a obchodovanie s nimi
   • plní úlohy v systéme rýchlej výmeny informácií
   • ukladá pokuty krmivárskym podnikom za porušenie krmivárskej legislatívy
   • vydáva potvrdenie na žiadosť odberateľa krmiva alebo kontrolného orgánu krajiny určenia krmiva alebo iného orgánu štátnej správy, že krmivo vyrábané alebo uvádzané na trh na území Slovenskej republiky spĺňa požiadavky ustanovené zákonom a záväznými právnymi aktmi Európskej únie a krmivársky podnik je zapísaný v registri
   • zverejňuje vo vestníku zoznamy krmív vrátane doplnkových látok, najvyšších prípustných obsahov nežiaducich látok, určitých kŕmnych surovín a údaje o krmivách povolených alebo schvaľovaných príslušnými orgánmi Európskej únie
   • vydáva metodické pokyny na výkon kontroly pre inšpektorov
   • vypracováva plán školení pre inšpektorov
   • vypracováva výročnú správu z úradnej kontroly za predchádzajúci kalendárny rok
  • v oblasti vinohradníctva a vinárstva (Zákon č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov)
   • prideľuje registračné číslo vinohradu, registruje vinohrady a vedie vinohradnícky register
   • rozhoduje o poskytovaní práv na opätovnú výsadbu a práv na novú výsadbu
   • spravuje rezervu
   • rozhoduje o nepovolenej výsadbe
   • na základe návrhu Tokajského združenia zatrieďuje kvalifikované hony
   • osvedčuje hrozno na účely výroby vína, ktorému sa má prideliť štátne kontrolné číslo
   • vedie evidenciu hlásení o zbere hrozna, výrobe a zásobách vína a ich použití
   • vykonáva certifikáciu vinárskych produktov pred ich uvádzaním na trh a vydáva certifikát a oznamuje dôvod neudelenia certifikátu
   • prideľuje a odníma štátne kontrolné číslo
   • osvedčuje na sprievodných dokladoch pôvod vína
   • kontroluje vykonávanie činností
   • vykonáva činnosti Tokajského združenia, ak bola zrušená registrácia Tokajského združenia
   • ukladá pokuty a sankčné opatrenia
   • zasiela štátnej veterinárnej a potravinovej správe kópie osvedčení o certifikácii, kópie vydaných rozhodnutí a informácie o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch
   • rozhoduje o schválení chránených označení
  • v oblasti ovocinárstva a integrovanej produkci (Zákon č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2007 Z.z.)
   • vedie a aktualizuje register ovocných sadov a chmeľníc v súlade so systémom identifikácie poľnohospodárskych pozemkov
   • vedie a každoročne aktualizuje údaje o ucelených a súvislých výsadbách ovocných sadov a chmeľníc s vybudovanou konštrukciou na výmere najmenej 0,3 ha
   • vydáva výpis z registra ovocných sadov a z registra chmeľníc v súlade so systémom identifikácie poľnohospodárskych pozemkov
   • poskytuje a uverejňuje aktualizované údaje o ucelených a súvislých výsadbách ovocných sadov, ktoré nie sú predmetom ochrany osobných údajov, alebo predmetom obchodného tajomstva
   • vykonáva strednodobé odhady pre určenie produkčného potenciálu výsadieb vybraných ovocných druhov a odhady objemu produkcie a zásobovania trhu ovocnými druhmi
   • poskytuje informácie orgánom štátnej správy pri rozhodovaní o poskytovaní podpory
   • overuje správnosť údajov v registri fyzickou verifikáciou v teréne - kontroly na mieste
   • vykonáva odrodové skúšky s ovocnými druhmi v spolupráci a pod koordináciou odboru odrodového skúšobníctva
   • vydáva odborné posudky k projektom na založenie ovocného sadu pri predkladaní žiadostí o prenájom pozemkov a iné úpravy od Slovenského pozemkového fondu a pri zmene druhu pozemkov z ornej pôdy na ovocný sad
 2. ÚKSÚP na základe dohody uzatvorenej medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou o delegovaní kontrolných činností vykonáva fyzické a administratívne kontroly na mieste a administratívne kontroly v rámci delegovaných činnostíHistória pobočky Zvolen

Budova UKSUP Zvolen

Pobočka vo Zvolene je vybudovaná na báze bývalej výskumnej stanice poľnohospodárskej, ktorá bola založená v roku 1921. V roku 1949 - 50 bol na báze poľnohospodárskych výskumných ústavov a staníc vytvorený Slovenský kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave s celoslovenskou pôsobnosťou, s vyhradenou kontrolno - skúšobnou poľnohospodárskou činnosťou. V rámci tohoto ústavu bola pre bývalý Banskobystrický kraj zriadená vo Zvolene príslušná kontrolnoskúšobná stanica. Na tejto boli zriadené tri oddelenia:

 • oddelenie krmív a živočíšnych výrobkov
 • oddelenie agrochémie a výživy rastlín
 • oddelenie osív a sadív

V roku 1960 v rámci štátoprávneho usporiadania bola kontrolno - skúšobná stanica pre bývalý Žilinský kraj v Liptovskom Mikuláši zrušená a vo Zvolene zriadená pobočka ÚKSÚP Praha s pôsobnosťou pre vtedajší Stredoslovenský kraj s vytvorenou organizačnou štruktúrou, platnou aj v súčastnosti.

Týmto bola vo Zvolene vytvorená samostatná organizačná zložka ÚKSÚP podriadená hlavne po stránke metodicko-odbornej ústrediu v Prahe.

V roku 1969 bol v rámci federálneho usporiadania ČSSR vytvorený na Slovensku ÚKSÚP Bratislava s celoslovenskou pôsobnosťou. Vo Zvolene ostala pobočka tohto ústavu pre oblasť stredného Slovenska, pričom sa nezmenila pracovná náplň ani organizačná štruktúra oproti predchádzajúcim rokom.Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra ústavu sa člení na odbory v Bratislave a pobočky vo Zvolene a v Košiciach. Skúšobnú a pokusnícku činnosť ústav vykonáva na 16 skúšobných staniciach. Skúšobné stanice sú rozmiestnené v rôznych pôdnoekologických stanovištiach Slovenska. Fytokontrola rastlinného materiálu pri dovoze a vývoze zabezpečujú fytokontrolóri na pracoviskách fytoinšpekcie.

Pobočky vo Zvolene a Košiciach zabezpečujú komplexný výkon kontrolno-skúšobnej činnosti v rámci určeného územného regiónu. Organizačne riadia činnosť plošných inšpekčných pracovísk a skúšobných staníc v regióne.Kliknite pre zväčšenie

Odbory ÚKSÚP     Skúšobná stanica     Pracovisko fytoinšpekcie


Organizačná štruktúra pobočky Zvolen vyzerá nasledovne:
Riaditeľ pobočky
Zvolen
 
  Osobný úrad
     
   
  Oddelenie agrochémie a výživy rastlín
 
   
  Referát výživy rastlín a ASP
 
  Referát agendy a štatistiky ASP
 
  Inšpektor kontroly pôdy
 
  Referát terénneho prieskumu ASP
 
  Laboratórium ACHL
 
  Ekonomické oddelenie Informatik
   
  Oddelenie krmív a výživy zvierat
 
     
  Inšpekcia krmív
 
  Referát hodnotenia akosti krmív
 
  SL-OAK - skúšobné laboratórium
   
  Oddelenie ochrany rastlín
 
   
  Fytoinšpekcia
 
  Všeobecná a karanténna diagnostika
 
  Laboratórium rakovinovca
zemiakového a háďatka
zemiakového Vígľaš
 
  Biologické skúšanie pesticídov
 
  Oddelenie osív a sadív
 
   
  Laboratórium osív
 
 
  Semenárska inšpekcia
 
  Oddelenie odrodového skúšobníctva
   
   
  Skúšobná stanica Bodorová
 
  Skúšobná stanica Dolné Plachtince
 
  Skúšobná stanica Vígľaš
 Valid HTML 4.0 Transitional

Powered by PHP5

***   Posledná aktualizácia: 23. June 2016, 14:28   ***       ***